Privacy Policy นโยบาย ความเป็นส่วนตัว

นโยบายนี้ครอบคลุมถึงขอบข่ายที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราถือว่าข้อมูลส่วนตัวของทุกคนเป็นเรื่องที่สำคัญ และ เราจะพยายามที่จะปกปิดไว้จากสังคมวงกว้างอย่างมาก ข้อมูลส่วนตัวใดๆก็ตามที่ ทางเราได้รับมาจากคุณจะถูกนำไปใช้เพื่อ เพิ่มเติม และ ส่งเสริมการขายภายในร้านค้าของเราเท่านั้น เพื่อให้ประสบการณ์ที่สะดวกสบายแก่ลูกค้าทุกท่านเท่านั้น เราจะไม่ขาย หรือเผยแพร่ข้อมูลของท่านให้ผู้อื่นโดยส่งเดชเด็ดขาด

This policy covers how we use your personal information. We take your privacy seriously and will take all measures to protect your personal information.

Any personal information received will only be used to fill your order. We will not sell or redistribute your information to anyone.